Oposicions Menu
Menu del Consell
Menu del Consell
Menu del Consell
Menu del Consell
Seu electrònica

Persones amb discapacitat - Oposicions

 

Condicions dels aspirants. Reserva de places

L’opció a les places reservades en les convocatòries per a qui tengui la condició legal de persona amb discapacitat ha de formular-se en la sol·licitud de participació corresponent a cada convocatòria, amb una declaració expressa de les persones interessades que compleixen la condició que s’hi exigeix.


Les persones que optin a les places reservades per a persones amb discapacitat física, sensorial o psíquica que no tengui l’origen en una discapacitat intel·lectual, moderada, lleugera o límit no poden participar, en el mateix procés, a les places del torn lliure o del torn de promoció interna no reservades. Això no obstant, els aspirants que participin pel torn de reserva per a persones amb discapacitat però no obtenguin plaça per aquesta reserva i que, per la puntuació obtinguda, obtindrien plaça pel torn lliure o pel torn de promoció interna, en tot cas seran inclosos, amb l’ordre de prelació que els correspongui per la seva puntuació, en la llista d’aspirants que han superat l’oposició per aquests torns.

Les persones que mitjançant un informe de la direcció general competent en matèria de persones amb discapacitat acreditin una discapacitat intel·lectual moderada, lleugera o límit poden participar en les proves selectives que, amb reserva exclusiva i amb bases específiques que poden modificar alguns punts d'aquestes bases generals per tal d'adaptar-les a les necessitats específiques de les persones amb discapacitat, es convoquin per a aquest col·lectiu.

Els aspirants que participin en les proves selectives a què es refereix aquest apartat no poden participar en cap dels torns de la convocatòria general per a l’accés al mateix cos, escala o especialitat.
Requisits específics persones amb discapacitat

Les persones que hi accedeixin pel torn de reserva, a més dels requisits generals de la base 2.1, han de tenir reconeguda la condició legal de persona amb discapacitat en un nivell igual o superior al 33 % i acreditar, mitjançant un certificat expedit per l’equip multiprofessional corresponent de la direcció general competent en matèria de persones amb discapacitat, les condicions personals d’aptitud per exercir les funcions corresponents a la plaça a la qual aspirin. Aquestes condicions s’han d’acreditar mitjançant un dictamen que s’ha d’emetre abans de començar les proves selectives i que ha de certificar que l’aspirant es troba en condicions de complir les tasques fonamentals del cos, escala i/o especialitat a què aspira, mitjançant, si escauen a judici de l’Administració, les adaptacions necessàries de les places i de les proves d’accés, respectant en tot cas els principis de mèrit i capacitat.

D’altra banda, només han de presentar el certificat acreditatiu del reconeixement de la condició legal de discapacitat en un nivell igual o superior al 33 % abans esmentat els aspirants que superin el procés selectiu.

D’acord amb el que estableix l’article 4.2 del Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, es consideren afectats per una discapacitat en grau igual o superior al 33 % els pensionistes de la Seguretat Social que tenguin reconeguda una pensió d’incapacitat permanent en el grau de total, absoluta o gran invalidesa, i els pensionistes de classes passives que tenguin reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei.

Aquests aspirants han d’aportar, si superen les proves selectives, el document de reconeixement d’aquesta situació, i no serà necessària una nova declaració dels equips de valoració.

Sol·licitud d'adaptacions

Les convocatòries han d’indicar expressament que en el desenvolupament de les proves selectives s’han d’establir, per a les persones amb discapacitat que ho sol·licitin, les adaptacions possibles de temps i de mitjans per dur-les a terme.

Les persones interessades han de formular la petició concreta de les adaptacions que necessitin en la sol·licitud de participació.

Les persones amb discapacitat que sol·licitin alguna adaptació han d’adjuntar a la sol·licitud l’informe d’aptitud i/o adaptació emès per la Direcció General de Dependència de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació o bé el document de sol·licitud d'aquest. En tot cas l'informe s'ha de presentar un mínim de quinze dies abans de les proves.


Desenvolupament del procés selectiu

El Tribunal ha de posar els mitjans per adaptar la realització dels exercicis a les persones aspirants amb discapacitats, sempre que així ho hagin indicat en la sol·licitud per prendre part en els corresponents processos selectius i se n’hagi acreditat la necessitat mitjançant certificat emès per l’equip oficial de valoració indicat a la base 4.5.

Les persones que es presenten a les places amb reserva per discapacitat han de marcar la creu corresponent a l’inici dels exercicis.
Llista d'aprovats/ades i presentació de documents

En el supòsit que l’aspirant pateixi algun tipus de limitació o grau de discapacitat atorgat per òrgan competent, cal que aporti juntament amb el certificat mèdic oficial un certificat de la Direcció General de Dependència de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació que acrediti la seva capacitat per desenvolupar les funcions del lloc de treball i prestar el servei públic correctament, i on s’indiqui el grau de disminució, el compliment de les condicions d’aptitud personal en relació amb el lloc de treball, necessitat d’adaptació del lloc de treball i existència de dificultats d’integració laboral i d’autonomia personal.

  
 
 

  © Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ
 
Avís Legal  |  Accessibilitat  |  Mapa web  |  XHTML 1.0  |  CSS 2.1  |  RSS