Oposicions Menu
Menu del Consell
Menu del Consell
Menu del Consell
Menu del Consell
Seu electrònica

Sol·licituds - Oposicions


Terminis de presentació de sol·licituds

El termini per lliurar la sol·licitud és de vint dies naturals comptadors de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. Si el darrer dia de presentació d’instàncies cau en dissabte o festiu, es prorroga fins al dia hàbil següent.

Totes les sol·licituds s'han de presentar en el format oficial que el Consell Insular de Menorca posa a l’abast dels candidats.


En aquest moment el període d'inscripció a l'Oferta Pública 2016-2017 ha finalitzat. Podeu seguir el procés selectiu en els diferents apartats d'aquesta mateixa pàgina web. 

 

Mitjans de presentació de sol·licituds

A continuació vostè pot fer la seva sol·licitud clicant a la paraula marcada en color blau. 

a) Telemàtic (vegeu la guia de suport)

Es pot fer la sol·licitud de manera totalment telemàtica mitjançant DNI electrònic o un certificat digital vàlid. La sol·licitud queda registrada directament. En aquest cas no s’ha d’aportar cap documentació.


b) Avançament telemàtic (vegeu la guia de suport)

Es pot fer la sol·licitud per la via telemàtica sense necessitat d’identificació, presentant posteriorment el document al Registre d’Entrada del Consell Insular de Menorca. La sol·licitud no és vàlida fins que no s’hagi registrat.

Documentació que cal adjuntar:

• Només s'ha d’aportar fotocòpia del DNI si NO es dona el consentiment perquè l'Administració el comprovi marcant la casella corresponent a la sol·licitud.

• Resguard del pagament de la taxa.

El Consell Insular posa a disposició de les persones interessades una plataforma perquè puguin fer el tràmit telemàtic o d’avançament telemàtic. A la seu del Consell Insular de Menorca a Maó i Ciutadella els interessats disposen de terminals i impressores per efectuar els tràmits, així com d'assistència de personal de suport.


c) Presencial o manual 

Es pot fer la sol·licitud de forma presencial amb el model de sol·licitud que es pot obtenir al web del Consell Insular de Menorca o al Servei d'Atenció Ciutadana (SAC). La sol·licitud s’ha d’emplenar i després registrar al SAC de Ciutadella o de Maó o mitjançant qualsevol de les altres formes previstes en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Si la instància es presenta per correu cal que sigui certificat, per la qual cosa s'ha de presentar a l'oficina de correus en sobre obert. Tant si es presenta a les oficines de correus com a qualsevol altre registre de l'Administració, cal enviar per correu electrònic a l’adreça gestio.persones@cime.es la sol·licitud amb el segell de correus o el registre d'entrada d'una altra administració, per tal de poder-ne tenir constància dins del termini de presentació d’instàncies.

Documentació que cal adjuntar:

• Només s'ha d’aportar fotocòpia del DNI si NO es dona el consentiment perquè l'Administració el comprovi marcant la casella corresponent a la sol·licitud.

• Resguard del pagament de la taxa

Nota: Els/les aspirants que no tenguin la nacionalitat espanyola han d’aportar el document oficial acreditatiu de la seva nacionalitat amb la finalitat d'identificar-se. Els/les aspirants que no tenguin la nacionalitat espanyola, ni la dels altres estats membres de la Unió Europea, ni la dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors, han de presentar la corresponent documentació expedida per les autoritats competents que acrediti el vincle de parentiu amb una persona de nacionalitat d’un estat membre de la Unió Europea o d’un dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors. També han de presentar una declaració jurada o promesa efectuada pel/per la cònjuge en la qual aquest/a manifesti fefaentment que no està separat/ada de dret de l’aspirant.

Nota: La documentació acreditativa dels mèrits que s'han de valorar en la fase de concurs només l’han d’aportar les persones aspirants que superin la fase d’oposició, de conformitat amb el que estableix la base 7.7.2.


Espai de suport

El Consell Insular de Menorca ha habilitat un espai tant a la seu del Consell Insular de Maó com a la del Consell Insular a Ciutadella (espai que s'indica a les entrades de les dues seus) on els interessats disposen de terminals, impressores i escàners per efectuar els tràmits, així com d'assistència individualitzada per part del personal de suport.


L'horari d'aquest espai de suport, tant de la seu de Maó com de Ciutadella, és el següent:

- De dilluns a divendres de 8:30h a 18:00h

- Dissabte de 9:00h a 13:00h 
 
 

  © Consell Insular de Menorca - Pl. Biosfera, 5 - 07703 MAÓ
 
Avís Legal  |  Accessibilitat  |  Mapa web  |  XHTML 1.0  |  CSS 2.1  |  RSS